สินค้า


เคมีในที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

เบสิกเคมี

เคมีป้องกันตะกรันและตะไคร่ ในระบบน้ำ RO

เคมีในระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย

เครื่องมือวัดในห้องปฏิบัติการ

ปั้มต่างๆ เช่น ปั้มเคมี, ปั้มน้ำ และปั้มลม เป็นต้น

เครื่องกรองน้ำ

เม็ดเรซิน

เกลือ


Analytical GRADE CHEMICALS

 • Ammonium Iron(II)Sulphate
 • Ammonium Iron(III)Sulphate
 • Ammonium  Carbonate
 • Ammonium  Chloride
 • Ammonium Nitrate
 • Ammonium  Chloride
 • Alizarin
 • Boric Acid
 • Calcium  Carbonate
 • Calcium  Chloride
 • Calcium  Hydroxide
 • Citric  Acid
 • Edta  Disodium Salt
 • D-Glucose (Dextrose)
 • DI-Potassium Hydrogen Phosphate -Methyleneblue Tablet
 • Myo – Inositol
 • Iron III (Ferric)  Cholride
 • Iron  II (Ferrous)  Sulphate
 • Iodine -Magnesium  Chloride Magnesium  Sulphate
 • Maganese (II) Sulphate
 • Potassium  Carbonate
 • Potassium  Chloride
 • Potassium Ferricyanide
 • Potassium  Ferrocyanide
 • Potassium  Iodine
 • Potassium  Nitrate
 • Potassium  Sodium  Tartrate
 • Potassium  Sulphate
 • Rezasurin  Tablet
 • Silver Nitrate
 • Sodium  Carbonate
 • Sodium  Chloride
 • Sodium  Iodide
 • Sodium  Nitrate
 • Zinc   Sulphate
 • Acetic Acid
 • Acetone
 • Acetonitrile
 • Ammonium  Hydroxide
 • Buffur  Solution  PH 4 , 7 , 10
 • Chloroform
 • Diethyl  Ether
 • Ethyl  Acetate
 • Ethyl  Alcohal (Ethanol Absolute)
 • Ethylene  Glycol
 • Folin – Ciocalteu’s  phenol
 • Formaldehyde  (Formaline)
 • Formic  Acid
 • Glycerol
 • Hexanes
 • Hydrochloric  Acid
 • Hygrogen  Peroxidr
 • Immersion  Oil
 • Isopropyl  Alcohol (2-Propanol)
 • Methanol
 • Nitric   Acid
 • Sulphuric  Acid Toluene

PRODUCT LIST  of  INDUSTRIAL CHEMICALS


CHEMICALSPACKING
Acetic Acid, Glacialkg / Drum: 20, 25, 30, 200, 1000, Bulk
Calcium Hypochlorite 65%, 70%kg / Drum: 40, 50
Copper Sulphate (Pentahydrate)kg / Bag: 25, 1000
Hydrogen Peroxidekg / Drum: 30, 1100
Lactic Acidkg / Drum: 25
Magnesium Chloridekg / Bag: 25
Magnesium Sulphatekg / Bag: 25, 1000
Phosphoric Acid 85%kg / Drum: 35, 330, 1500, Bulk
Potassium Permanganatekg / Drum: 50
Sodium Bicarbonatekg / Bag: 25
Sulphur Powderkg / Bag: 25
Ureakg / Bag: 50
Zinc Oxidekg / Bag: 25
Activated Carbonkg / Bag: 25
Aluminium Hydroxidekg / Bag: 1000
Aluminium Sulphatekg / Bag: 25, 50
Ammonium Aluminium Sulphatekg / Bag: 30, 50
Ammonium Bicarbonatekg / Bag: 25
Ammonium Bifluoridekg / Bag: 25
Ammonium Chloridekg / Bag: 25
Ammonium Hydroxidekg / Drum: 18, 22, Bulk
Ammonium Sulphate (Power)kg / Bag: 50
Calcined Aluminakg / Bag: 50
Calcium Nitratekg / Bag: 25
Citric Acid (Anhydrous)kg / Bag: 25
Citric Acid (Monohydrate)kg / Bag: 25
Diammonium Phosphatekg / Bag: 25, 50
Epoxidize Soybean Oilkg / Drum: 200
Ethanolkg / Drum: 160
Ethyl Acetate (EA)kg / Drum: 180
Ethylenediaminetetraacetic Acid (EDTA)kg / Drum: 25
Ferric Chloridekg / Drum: 30
Formic Acid 85%,94%kg / Drum: 5, 25
Guar Gumkg / Bag: 25
Hydrochloric Acidkg / Drum: 20, 25, 240, Bulk
Methanolkg / Drum: 160, Bulk
Metylene Chloride (MC)kg / Drum: 250
Molten SulphurBulk
Nitric Acidkg / Drum: 35, 280
Poly Aluminium chloridekg / Bag: 25
Potassium Hydroxide 90%, 95%kg / Bag: 25
– Preventol A14Dkg / Drum: 25
– Preventol A21Dkg / Drum: 25
– Preventol D6kg / Drum: 20
– Preventol D9 Pluskg / Drum: 25
– Preventol on Extrakg / Bag: 25
– Preventol P91 kg / Drum: 200
Soda Ash Densekg / Bag: 50, 1000, Bulk
Soda Ash Lightkg / Bag: 40, 50, 500, 750, 1000, Bulk
Sodium Benzoatekg / Bag: 25
Sodium Carboxy Methyl Cellulose (CMC)kg / Bag: 25
Sodium Chloratekg / Bag: 25
Sodium Chloridekg / Bag: 25, 50
Sodium Chloritekg / Drum: 250, Bulk
Sodium Hexametaphosphatekg / Bag: 25
Sodium Hydroxide (Flake) 98%kg / Bag: 25
Sodium Hydroxide (Liquid) 32%, 50%kg / Drum: 30, 300, 1000, Bulk
Sodium Hypochloritekg / Drum: 20, 25, 1000, Bulk
Sodium Metabisulphitekg / Bag: 25
Sodium Saccharinelbs / Drum: 110
Sodium Sulphatekg / Bag: 50, 1000
Sodium Sulphitekg / Bag: 25
Sulfamic Acidkg / Bag: 25
Sulphuric Acid 50%, 70%, 98%kg / Drum: 35, 40, 50, 350, 1500, Bulk
Trichloroisocyanuric Acidkg / Bag: 25

CHEMICALS FOR RO WATER

Anti Scale for RO Water
Biocide for RO Water
Resin
Carbon
Salt
Membrane


LAB  TOOLS

PH  METER

EC  METER / TDS

OTHER


PRODUCT  PUMP


ขั้นตอนวิเคราะห์น้ำในห้องปฏิบัติการ มีดังนี้

เก็บตัวอย่างน้ำ

ส่งเข้าห้องปฏิบัติการ

ทำการทดลอง

บันทึกผลการทดลอง

จัดทำรายงาน ส่งผลให้ลูกค้า